Privacystatement

Fotografie Marit Anke, gevestigd aan Leide 2, 9103 PC Dokkum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.maritanker.nl Leide 2, 9103 PC Dokkum 0640683819

Marit Anker is de Functionaris Gegevensbescherming van Fotografie
Marit Anker. Zij is te bereiken via fotografie@maritanker.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fotografie Marit Anker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fotografie@maritanker.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fotografie Marit Anker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming
Fotografie Marit Anker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotografie Marit Anker) tussen zit. Fotografie Marit Anker gebruikt de volgende computerprogramma’s of –
systemen: Gmail voor de mails, Photoshop CC en Adobe Lightroom voor verwerking van foto’s en numbers om facturen op te maken. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: totdat de opdracht naar wens van de klant verstuurd is, betaald is en dus afgerond. Niet geselecteerde foto’s worden verwijderd na deze afronding. Geleverde foto’s worden als backup bewaard (3 jaar) op externe schijf voor het geval klanten hun digitale  estanden kwijt raken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotografie Marit Anker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotografie Marit Anker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fotografie Marit Anker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fotografie@maritanker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fotografie Marit Anker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  ttps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fotografie Marit Anker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fotografie@maritanker.nl
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Fotografie Marit Anker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben
voor onze belastingaangifte.

Fotografie Marit Anker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 1 jaar > Tot afronding van de opdracht.
Personalia > 3 jaar maximaal > in het geval klant zijn digitale
bestanden kwijtraakt.
Adres > 1 jaar > Tot afronding van de opdracht.